رشته مهندسی معماری  

رشته  مهندسی مواد-سرامیک 

رشته عمران -سازه 

رشته معدن -استخراج

رشته مکانیک