رئیس آموزش وپژوهش دانشکده : آقای مهندس خطیبی

تحصیلات :  کارشناس ارشد زمین شناسی

تلفن داخلی :353

******************************************************************************************

مسئول دفتر اساتید :آقای ناصر حسینی

تحصیلات: کارشناسی تاریخ

تلفن داخلی :292

email: iau.hoseini@gmail.com

وبلاگ دفتر اساتید فنی : fani.blogfa.com

*****************************************************************************************

کارشناس تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها(ارشد ودکتری) : خانم ساناز حاج حسنی

تحصیلات :دانشجوی دکتری مدیریت اموزش

تلفن داخلی :381

******************************************************************************************

کارشناس رشته های عمران ،مکانیک ،نقشه برداری ،ساخت وتولید ومعدن وصنایع  وبرق وکامپیوتر: خانم شقایق نوروزی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

تلفن داخلی :320

******************************************************************************************

کارشناس رشته های معماری ،مهندسی پزشکی کلیه گرایشها و اکتشاف نفت وپرتو پزشکی ومواد: خانم ملیحه غلامی

تحصیلات : کارشناس ارشد معماری

تلفن داخلی :289

 

******************************************************************************************

کارشناس پژوهش: خانم طاهره نورانی

تحصیلات :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

تلفن داخلی :330