رئیس پژوهش دانشکده :آقای مهندس داود خطیبی

تحصیلات :کارشناسی ارشد زمین شناسی