رئیس دانشکده : آقای دکتر مجتبی واحدی

تحصیلات : دکتری برق

مرتبه علمی :استادیار

 

 

 

پست الکترونیک:

 

داخلی :347