رئیس دانشکده : دکتر محمد محمدیون

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه کاری :انتقال حرارت معکوس - حل تشابهی -دینامیک سیالات محاسباتی

  1. نانوسیالات - عایق های فدا شونده -مواد تغییر فازی

رزومه : کلیک

 mmohammadiun@yahoo.com :پست الکترونیک

 

شماره تماس داخلی:   347  

 

شماره تماس مستقیم :  32394283-023