مدیر گروه مقطع ارشد ودکتری :دکتر ابوذر میرزاخانی

رشته تحصیلی :  دکتری عمران سازه

مرتبه علمی :استادیار

وبگاه گروه عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه وزلزله   کلیک

*****************************************************************************************

دکتر احمد گنجعلی

تحصیلات :دکترای رشته عمران

مرتبه علمی :استادیار

هیئت  علمی تمام وقت

*****************************************************************************************

دکتر مجتبی عامری

تحصیلات: دکتری رشته عمران

مرتبه علمی :استادیار

هیئت علمی تمام وقت

*****************************************************************************************

دکتروحیدرضا کلاته جاری

تحصیلا ت :دکتری رشته عمران

مرتبه علمی :دانشیار

هیئت علمی نیمه وقت

*****************************************************************************************

دکتر بابک کریم پور

تحصیلات :دانشجوی دکتری عمران