آقای دکتر پژمان امینیان

تحصیلات :دانشجوی دکتری  عمران –سازه

 

پست الکترونیک :

تلفن : داخلی 287 - 32394530-

صفحه دکترامینیان درسایت دانشگاه شاهرود  کلیک

********************************************************************************************

آقای دکتر رضا بابایی سمیرمی

تحصیلات :دانشجوی دکتری  عمران

مرتبه علمی :مربی

پست الکترونیک

********************************************************************************************

آقای دکتر مهدی غفاریان

تحصیلات :دانشجوی دکتری عمران

مرتبه علمی :مربی

پست الکترونیک :

********************************************************************************************

آقای دکتر حمیدرضاایرانی

تحصیلات :دانشجوی دکتری  عمران

مرتبه علمی: مربی

 

 

پست الکترونیک :hr_irani78@yahoo.com

********************************************************************************************

آقای دکتر مجتبی عامری

تحصیلات : دکتری عمران

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک

********************************************************************************************

آقای دکتر عباس عجم

تحصیلات :دانشجوی دکتری  عمران

پست الکترونیک : ajamabbas@yahoo.com

********************************************************************************************

آقای مهندس رضا مهاجری برج قلعه

تحصیلات :دانشجوی دکتری  عمران - مدیریت ساخت

مرتبه علمی :مربی

پست الکترونیک: Rmohajer2012@gmail.com

********************************************************************************************

آقای دکتر احمد گنجعلی

تحصیلات : دکتری عمران

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک :

 

 

*********************************************************************************************

آقای دکترحامد ولی زاده

تحصیلات :دانشجوی دکتری  عمران

مرتبه علمی:مربی

پست الکترونیک :

********************************************************************************************

آقای دکتر محمدرضا نوری

تحصیلات :دانشجوی دکتری عمران

مرتبه علمی :مربی

 

 

پست الکترونیک :

********************************************************************************************

آقای دکتر ابوذر میرزاخانی

تحصیلات : دکتری  عمران

مرتبه علمی :استادیار

 

پست الکترونیک:

********************************************************************************************

آقای دکتر نصرت الله صداقتی

تحصیلات : دانشجوی دکتری  عمران

مرتبه علمی :مربی

 

پست الکترونیک :