مدیرگروه :آقای دکتر احمد جامعی

تحصیلات:دانشجوی دکتری معماری

مرتبه علمی :مربی

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img1976w1024h1024q9mx.bmp

 

تلفن داخلی :217

***************************************************************************************

اقای دکتر حمیدرضا شعاعی

تحصیلات : دکتری معماری

مرتبه علمی :استادیار

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img362w1024h1024q9mx.jpg

پست الکترونیک : shoaei1393@gmail.com

************************************************************************************************

 خانم مهندس طیبه ولیان

تحصیلات :دانشجوی دکتری  معماری

مرتبه علمی :مربی

 

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img335w1024h1024q9mx.jpg

پست الکترونیک :

 

             کانون معماران :www.uia.ir

               *************************************************************      

 

خانم مهندس سحرعلی نژاد

تحصیلات :دانشجوی دکتری  معماری

مرتبه علمی :مربی

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img685w1024h1024q9mx.jpg

رزومه کاری : کلیک

  valimay_arc@ yahoo.com  : پست الکترونیک  

 

***************************************************************************

خانم مهندس سمیه نورایی

تحصیلات :دانشجوی دکتری معماری

مرتبه علمی :مربی

 

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img1933w1024h1024q9mx.jpg

زمینه تخصصی :طراحی مسکن ایرانی وامور مرتبط

مسکن حداقل

طراحی داخلی

پست الکترونیک :s_nourai@yahoo.com

 

***************************************************************************

خانم دکتر الهه رحمانی

تحصیلات :  دانشجوی دکتری معماری

مرتبه علمی :مربی

 

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img336w1024h1024q9mx.jpg

******************************************************************

آقای دکتر محمدرضامجاهدی

تحصیلات :دانشجوی دکتری معماری

مرتبه علمی :مربی

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img2033w1024h1024q9mx.jpg

پست الکترونیک :

******************************************************************

آقای مهندس احمد حیدری

تحصیلات:  کارشناسی ارشد معماری

مرتبه علمی :مربی

 

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img363w1024h1024q9mx.jpg

پست الکترونیک :

******************************************************************

آقای مهندس سیدحسین اشرفی

تحصیلات :دانشجوی دکتری معماری

مرتبه علمی :مربی

http://www.iau-shahrood.ac.ir/files/dynamic/img364w1024h1024q9mx.jpg

پست الکترونیک :