اقای دکتر امیر احسانی

تحصیلات :دکتری مکانیک

مرتبه علمی :استادیار

ehsani@iau-shahrood.ac.ir  :پست الکترونیک  

*******************************************************************************************

آقای دکتر محسن باقریان

تحصیلات : دکتری مکانیک-ساخت وتولید

مرتبه علمی: مربی

تخصص: CAD/CAM، ماشین ابزار، ماشین بینایی

پست الکترونیک:

**********************************************************************************************

مدیر گروه :آقای دکترولی پروانه

تحصیلات : دکتری مکانیک - جامدات

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : vali.parvaneh@gmail.com

داخلی :321

***********************************************************************************************

آقای دکتر علی دادرسی

مرتبه علمی :استادیار

تحصیلات : دکتری   مکانیک - جامدات

زمینه کاری: مکانیک شکست، تحلیل تنش و نانومکانیک

ali.dadrasi@gmail.com :پست الکترونیک

 

**********************************************************************************************

آقای دکتر محمدحسین دیبایی

تحصیلات : دکتری مکانیک

مرتبه علمی :استادیار

 

پست الکترونیک
 

*****************************************************************************************

آقای دکتر میثم سعدی

تحصیلات : دکتری مکانیک

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک:meisam.sadi@gmail.com

*********************************************************************************************

آقای دکتر قباد شفیعی ثابت

تحصیلات :دکتری مکانیک

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک:


**********************************************************************************************

آقای دکتر محمد عباسی

تحصیلات : دکتری مکانیک

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک:
**********************************************************************************************

آقای دکتر فریبرز فروهنده

تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک

مرتبه علمی :استادیار

گرایش :ساخت وتولید

زمینه کاری:شکل دهی فلزات صنعتی ،رفتارمواد،سیستم های تولید صنعتی

 fariborzforouhandeh@gmail.com :پست الکترونیک

تلفن داخلی :308
**********************************************************************************************

آقای دکتر حمید محمدیون     

تحصیلات :دکتری مکانیک

مرتبه علمی :استادیار

 

 

زمینه کاری :انتقال حرارت معکوس-حل تشابهی -دینامیک سیالات محاسباتی

  1. نانوسیالات -عایق های فدا شونده -مواد تغییر فازی-جریان­های ماورای صوت
  2. رزومه :کلیک 

پست الکترونیک :hmohammadiun@yahoo.com

تلفن داخلی :306

***********************************************************************************************************

 آقای دکتر محمدمحمدیون 

تحصیلات :دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

 

زمینه کاری :انتقال حرارت معکوس - حل تشابهی -دینامیک سیالات محاسباتی

  1. نانوسیالات - عایق های فدا شونده -مواد تغییر فازی

رزومه : کلیک

 mmohammadiun@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن داخلی :347