مدیرگروه : آقای دکترمحمد تاجی 

تحصیلات :دکتری معدن

مرتبه علمی :استادیار

 

پست الکترونیک :taji@ymail.com

تلفن داخلی :306

******************************************************************************************

  آقای دکتر محمودپارسایی

تحصیلات :دکتری معدن

مرتبه علمی :استادیار

**********************************************************************************************

  آقای دکتر مسعوداخیانی

تحصیلات :دانشجوی دکتری معدن

مرتبه علمی :مربی

پست الکترونیک :

************************************************************************************

آقای مهندس حسن محمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد معدن

مرتبه علمی:مربی

پست الکترونیک :

**********************************************************************************************

آقای دکتر سید احمد ابوالقاسمی فر

تحصیلات : دانشجوی دکتری معدن

مرتبه علمی :مربی

**********************************************************************************************

  آقای دکتر سید علی اکبرحسینی

تحصیلات :دکتری معدن

مرتبه علمی :استادیار