مدیرگروه : آقای دکتر منافی قره خان بیگلو

تحصیلات :دکترای مواد-سرامیک

 

 

پست الکترونیک : ali_manafi2005@yahoo.com

تلفن :

**************************************************************************************

اساتید هیات علمی:

آقای دکتر سید حسین بدیعی

تحصیلات دکترای مواد-سرامیک

 

پست الکترونیک :

**************************************************************************************

 

خانم دکتر جمیله ویسی زاده

تحصیلات :دکترای مواد-سرامیک

پست الکترونیک :