مدیرگروه نقشه برداری: آقای مهندس رضا صنایعی

                        تحصیلات :دانشجوی دکتری   نقشه برداری

 

                            

تلفن داخلی :287

                       ******************************************************************************************

                             آقای مهندس مصطفی  دلقندی 

                             تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

 

                                 

                             پست الکترونیک :

                             ******************************************************************************************

                            آقای دکتر بهرام صفایی کوزه کنان

                            تحصیلات :دانشجوی دکترای مهندسی نقشه برداری

 

                       

                           پست الکترونیک :

                           ******************************************************************************************

 

                         آقای دکتر حمیدرضا نانکلی

                          تحصیلات :دکترای نقشه برداری

                         پست الکترونیک :

                          ******************************************************************************************

                        آقای دکتر علی سلطانپور

                        تحصیلات :دکترای نقشه برداری

 

                        پست الکترونیک :

***************************************************************************************

آقای دکتر فرخ توکلی

تحصیلات :دکتری نقشه برداری