مهندسی عمران -عمران                           کلیک

مهندسی عمران ورودی 87و 88                کلیک

مهندسی عمران  ورودی -90-92-94      کلیک

مهندسی عمران ورودی 91-93-95         کلیک

مهندسی معماری                                          کلیک

مهندسی پزشکی - بیومتریال                      کلیک

مهندسی پزشکی - بیو الکتریک                   کلیک

مهندسی پزشکی - بیو مکانیک                     کلیک

مهندسی مواد - سرامیک                             کلیک

مهندسی نقشه برداری                                 کلیک

مهندسی مکانیک                    صفحه اول     کلیک

                                              صفحه دوم      کلیک