دروس اختیاری  گرایش بیو الکتریک مهندسی پزشکی ورودی 95       کلیک  وکلیک                                     مهندسی عمران -عمران       کلیک                                                                                                                                    

   دروس تخصصی گرایش بیوالکتریک مهندسی پزشکی ورودی 95    کلیک                                                       مهندسی عمران ورودی 87و 88                کلیک

                                                                                                                                                                            مهندسی عمران  ورودی -90-92-94      کلیک

   دروس اختیاری گرایش بیو مکانیک مهندسی پزشکی ورودی 95   کلیک                                                            مهندسی عمران ورودی 91-93-95         کلیک

                                                                                                                                                                            مهندسی معماری            کلیک

    دروس تخصصی گرایش بیومکانیک مهندسی پزشکی ورودی 95  کلیک                                                           مهندسی پزشکی - بیومتریال                   کلیک

                                                                                                                                                                            مهندسی پزشکی - بیو الکتریک        کلیک

                                                                                     مهندسی پزشکی - بیو مکانیک             کلیک

                                                                       مهندسی مواد - سرامیک         کلیک

مهندسی نقشه برداری                                 کلیک

مهندسی مکانیک                    صفحه اول     کلیک

                                              صفحه دوم      کلیک

مهندسی عمران ورودی 96 به بعد             کلیک

مهندسی پزشکی ورودی 95 به بعد          کلیک