مدیرگروه :آقای دکتر صاحبعلی منافی

تحصیلات :دکتری مواد

************************************************************************************* 

آقای مهندس ایزد فرزانه

تحصیلات :دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی (بیومکانیک )-درحال تدوین رساله

زمینه های تخصصی:

1-تعامل سیال وجامد درسیستم های حیاتی

2- روش اجزای محدود دربیومکانیک

3- ویسکوالاستیسیته ورئولوژی موادوبافت های حیاتی

 

 

  om_izad@yahoo.com:  پست الکترونیک

تلفن : داخلی :         -32394530-023

********************************************************************************************

آقای مهندس مجتبی جهانگیرپور

تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک )

زمینه های تخصصی :

1- تحقیق وتوسعه تجهیزات پزشکی

2- سیستم های پردازش تصاویر درپزشکی

3- طراحی وساخت تجهیزات پزشکی

jahangirpour@gmail.com :  پست الکترونیک

********************************************************************************************

خانم دکتر افروز لطیفی

تحصیلات : دکترای مهندسی پزشکی (بیومتریال)

زمینه های تخصصی :

  1. بیوپلیمرها
  2. بیوفلزات
  3. سیستم های کنترل رهایش دارو

afroozlatifi@yahoo.com : پست الکترونیک 

********************************************************************************************

 

خانم دکتر صدیقه جوقه دوست

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال

زمینه های مورد علاقه:

بیومتریال

بیوسرامیک

مهندسی بافت

نانومدیسین ونانو تکنولوژی

روشهای شناسایی مواد