اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

تاریخ دفاع پایان نامه

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
با توجه به بخشنامه شماره 24432 / 70 مورخ 27 / 4 / 96 سازمان مرکزی،
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در ترم 952 تا تاریخ
24 / 6 / 96 می باشد.
بدیهی است دفاع بعد از این تاریخ مشمول شهریه ترم بعد خواهد بود.

  • سه شنبه 10 مرداد 1396
0 نظر

چهارشنبه 02 بهمن 1398 . 05:43 .