مهمانی تابستان ترم 943

مهمانی ترم تابستان 943

دانشجویانی که در ترم تابستان 943 تقاضای مهمانی به واحدهای دیگر را دارند جهت تکمیل فرم مهمانی تا تاریخ 95/4/2 فرصت دارند تا به آموزش دانشکده مراجعه نمایند .بعد ازاین تاریخ هیچ درخواستی بررسی نخواهد شد.

  • پنجشنبه 20 خرداد 1395
0 نظر

سه شنبه 29 آبان 1397 . 02:33 .