میهمانی ماده 55 و24 ترم 941

میهمانی ماده 55 و24 ترم 941

دانشجویان متقاضی مهمانی ماده 55 و24 از تاریخ 94/6/24 الی 94/7/1 می توانند درخواستهای خود را به گروه مربوطه تحویل دهند ودر 4 مهر شورای آموزشی تشکیل شده وموارد بررسی میشود ونتایج جهت تایید به معاونت فرستاده شده ودر نهایت دانشجویان در تاریخ 8 مهر میتوانند ازنتیجه شورا مطلع شوند.

  • شنبه 14 شهريور 1394
0 نظر

چهارشنبه 27 دي 1396 . 04:36 .