امتحان مبانی کامپیوتر مهندس باقری 94/3/21 ساعت 16 برگزار می گردد.

امتحان مبانی کامپیوتر مهندس باقری 94/3/21 ساعت 16 برگزار می گردد.

امتحان مبانی کامپیوتر مهندس باقری 94/3/21 ساعت 16 برگزار می گردد.

دانشجویان :

برادران مقدم 9302768862

رضایی  920595979

شیخی  930624976

یونسیان  880290780

  • دوشنبه 18 خرداد 1394
0 نظر

سه شنبه 29 آبان 1397 . 02:30 .