کلاسهای فوق العاده آقای دکتر گنجعلی به شرح ذیل می باشد.

کلاسهای فوق العاده آقای دکتر گنجعلی به شرح ذیل می باشد.

کلاسهای فوق العاده آقای دکتر گنجعلی به شرح ذیل می باشد:

جمعه 8تا 12 پایداری سازه ها

جمعه 16 تا 20 تئوری الستیسیته

جمعه 12 تا 16 روش اجزا محدود

  • دوشنبه 21 ارديبهشت 1394
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:11 .