برنامه کارشناسی ارشد دانشجویان معماری

برنامه کارشناسی ارشد دانشجویان معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

 

دانشجویانی که ترم اول حکمت هنر وسیر اندیشه وطرح 1 راگذرانده انددر ترم 2 موظف به اخذ دروس ذیل می باشند::

نام درس

شماره گروه

نام استاد

ساعت تشکیل کلاس

روش تحقیق معماری

5415

الهام صفارزاده

چهارشنبه 8تا10

نظریه وروشهای معماری

5416

الهام صفارزاده

چهارشنبه 10تا 12

معماری همساز با اقلیم

5420

---

چهارشنبه 14 تا16

طراحی معماری 2

5410-5407-5408-5409

---

پنج شنبه 8تا 18

 

 

دانشجویانی که ترم اول روش تحقیق ونظریه روشهای طراحی وطرح 1 راگذرانده انددرترم 2 موظف به اخذ دروس ذیل می باشند (گروه A)

نام درس

شماره گروه

نام استاد

ساعت تشکیل کلاس

سیر اندیشه های معماری

5400

حمیدرضا شعاعی

چهارشنبه 8تا10

حکمت هنراسلامی

5404

حمیدرضا شعاعی

چهارشنبه 10تا 12

نظریه های مکانیابی

5431

هومن بهمن پور

چهارشنبه 12تا 14

طراحی معماری 2

5410-5407-5408-5409

---

پنج شنبه 8تا 18

 

یا

دانشجویانی که ترم اول روش تحقیق ونظریه روشهای طراحی وطرح 1 راگذرانده انددرترم 2 موظف به اخذ دروس ذیل می باشند:: (گروه B)

نام درس

شماره گروه

نام استاد

ساعت تشکیل کلاس

سیر اندیشه های معماری

5401

حمیدرضا شعاعی

چهارشنبه 12تا14

حکمت هنراسلامی

5405

حمیدرضا شعاعی

چهارشنبه 14تا16

معماری همسازبا اقلیم

5419

---

چهارشنبه 16تا 18

طراحی معماری 2

5410-5407-5408-5409

---

پنج شنبه 8تا 18

 

 

یا

دانشجویانی که ترم اول روش تحقیق ونظریه روشهای طراحی وطرح 1 راگذرانده انددرترم 2 موظف به اخذ دروس ذیل می باشند (گروه C)

 

نام درس

شماره گروه

نام استاد

ساعت تشکیل کلاس

سیر اندیشه های معماری

5402

حمیدرضا شعاعی

چهارشنبه 16تا18

حکمت هنراسلامی

5406

حمیدرضا شعاعی

چهارشنبه 18تا20

نظریه های مکانیابی

5430

هومن بهمن پور

چهارشنبه 14تا16

طراحی معماری 2

5410-5407-5408-5409

---

پنج شنبه 8تا 18

 

یا

دروسی که دانشجویان ترم 3 در نیمسال دوم 93 باید اخذ نمایند: (گروه A)

نام درس

شماره گروه

نام استاد

ساعت تشکیل کلاس

سازه های نو

5421

محمدرضامجاهدی

چهارشنبه 8تا10

برنامه ریزی کالبدی

5424

حامد بهزادی پور

چهارشنبه 10 تا12

روشهای پیشرفته ساخت

5425

احمدجامعی

چهارشنبه 12تا14

مدیریت پروژه

5428

حامدبهزادی پور

چهارشنبه 14تا16

پایان نامه

 

 

 

 

دروسی که دانشجویان ترم 3 درنیمسال دوم 93 باید اخذ نمایند: (گروه B)

نام درس

شماره گروه

نام استاد

ساعت تشکیل کلاس

برنامه ریزی کالبدی

5423

حامد بهزادی پور

چهارشنبه 8تا10

سازه های نو

5422

محمدرضامجاهدی

چهارشنبه 10 تا12

مدیریت پروژه

5427

حامدبهزادی پور

چهارشنبه 12تا14

روشهای پیشرفته ساخت

5426

احمدجامعی

چهارشنبه 14تا16

پایان نامه

 

 

 

 

  • چهارشنبه 01 بهمن 1393
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:12 .