قابل توجه دانشجویانی که درس سمینار دارند:

قابل توجه دانشجویانی که درس سمینار دارند:

طبق صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید:

دانشجویانی که درس سمینار (برای هر مقطعی ) را در نیمسال اول اخذ نموده اند،تا اول اردیبهشت ودانشجویانی که درس سمیناررادر نیمسال دوم اخذ نموده اند تا اول شهریور نمرات خود راجهت ثبت  اعلام نمایند.

                                                   

  • سه شنبه 22 مهر 1393
0 نظر

جمعه 04 اسفند 1396 . 13:56 .