کارآموزی

کارآموزی

قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته وناپیوسته -کارشناسی پیوسته وناپیوسته

جهت دریافت نامه کارآموزی درنیمسال مهر93 شخص دانشجو باید از تاریخ 7/12 لغایت 7/23 به گروه آموزشی مربوطه مراجعه ونامه را دریافت وپس از تایید استادومدیرگروه ،نامه نهایی را از پژوهش تحویل گیرد.

درصورت عدم مراجعه درتاریخهای ذکرشده درس کارآموزی حذف می گردد.

لازم به ذکر است :

شرکتهایی راکه جهت انجام کارآموزی مشخص می نمایید بایددارای مجوز اداره ثبت شرکتها باشد وحتما مربوط به رشته دانشجو باشد.

  • يکشنبه 20 مهر 1393
0 نظر

دوشنبه 25 تير 1397 . 03:45 .