تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

تاریخ دفاع پایان نامه

توجه توجه

توجه توجه

قابل توجه دانشجویانی که در شرف فراغت از تحصیل می باشند

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

مهمانی تابستان ترم 943

مهمانی تابستان ترم 943

مهمانی ترم تابستان 943

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

جشن  دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری